مُسند الفضل بن شاذان
106 بازدید
ناشر: خودم
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
جمع آوری روایات فضل بن شاذان نیشابوری که در سطح کتب قدما خصوصا کتب اربعه آمده است مجموع آنها قریب هشتصد روایت میشود
دانلود