فرصتها
56 بازدید
تاریخ ارائه : 6/12/2012 12:44:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

اضاعه الفرصه غصه، الفرصه تمر مر السحاب، اغتنموا الفرص

گذشت عمر در صرف و نحو و معانی====بهائی از تو بدین نحو صرف عمر بدیع است