مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمد
نام خانوادگی:حسینی نیشابوری
پست الکترونیک:m.nishaboori@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

به نام خدا

الامام علی علیه السلام : الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا.
این دست من از خاک است خاک شود روزی         این نام من از دنیا هم پاک شود روزی