سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه بعثت 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
بعثت و اهل بیت (ع) و .. 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
عصمتیه  
مدرس 
 
 
کفایه